Hà Tiên-Kep-Kampot-Sihanouk ville-Phnom Penh-Xiem Riep (HTX2-Trưa)

  • Loại 16 - 29 chỗ
  • Ký hiệu: #
  • Từ: Hà Tiên
  • Đến Xiem Riep
  • Giá vé ₫23
Đặt vé

Hà Tiên-Kep-Kampot-Sihanouk ville-Phnom Penh-Xiem Riep (HTX1-Sáng)

  • Loại 16 - 29 chỗ
  • Ký hiệu: #
  • Từ: Hà Tiên
  • Đến Xiem Riep
  • Giá vé ₫23
Đặt vé